Dapex FB
Dapex telefón
   0905 96 52 87
   0915 98 07 11

Právne informácie

Všetky informácie, údaje a fotografie nachádzajúce sa na tejto stránke plnia výlučne informatívnu funkciu. Nie je možné ich považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle §43 a nasl. Občianskeho zákonníka a ani §269 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň sa nejedná ani o informácie charakteru verejného prísľubu podľa Občianskeho zákonníka a ani o návrh verejný podľa Obchodného zákonníka. Nakoľko všetky údaje, obrázky a informácie plnia rýdzo informačný charakter nie je možné ich vynútenie akýmikoľvek právnymi a zákonnými prostriedkami. Na základe uvedených skutočností nevyplýva záujemcovi prípadne návštevníkovi tejto stránky právny a/alebo iný nárok na vymoženie si náhrady škody z titulu uverejnenia informácii, fotografií a údajov na tejto stránke, a/alebo iných sankcií a/alebo vymoženie si náhrady z titulu akéhokoľvek porušenia prípadne nedodržania informácií uvedených na tejto stránke.

Prezentované informácie, údaje o projekte ako aj ceny a podmienky sa stávajú záväzné pre obe zmluvné strany až slobodným, dobrovoľným a obojstranným akceptovaním a podpisom zmluvy. Jedná sa najmä o Zmluvu rezervačnú, Zmluvu o zmluve budúcej, Zmluvu o dielo, Kúpnu zmluvu prípadne inú zákonom ustanovenú formu zmluvy umožňujúcu prevod, prostredníctvom ktorého je možné nadobudnúť vlastnícky vzťah a právo k nehnuteľnosti. Firma DAPEX Invest s.r.o. si vyhradzuje právo zmien na stránke.

Kontakty a cesta

kontakty, video sprievodca
Dapex telefón  0905 96 52 87
Dapex telefón  0915 980 711